Ondervindt u problemen bij het plaatsen van uw bestelling? Probeer het eens in een andere webbrowser!

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met DPJ Svenska Aktiebolag.

U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst 

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Nederlands

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

4. Leveringsvoorwaarden 

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten kunt u terugvinden in uw winkelwagen vóórdat u de bestelling plaatst. Wij verzenden de goederen vanuit ons magazijn in Zweden, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk. Grotere producten en/of bestellingen welke op pallets verzonden worden, zullen worden vervoerd door Dachser Sweden AB. Kleinere pakketzendingen zullen worden vervoerd door PostNord Sverige AB en bij u worden aangeboden door DPD Group of UPS. Eventuele verzendkosten zullen worden getoond in de check-out/kassa vóórdat u de bestelling definitief plaatst.

5. Betaling 

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Vooruitbetaling: Als u kiest voor vooruitbetaling als betaalmethode, geven wij u onze bankgegevens door in de orderbevestiging en leveren wij de goederen af na ontvangst van uw betaling.

Creditcard: U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na de bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

Klarna: In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna") bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betalen via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders is bepaald, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en geschiedt de betaling rechtstreeks aan Klarna. Verdere informatie wordt verstrekt bij de respectieve betalingsoptie en in de bestelprocedure.

Klarna Betaal nu: Voor de betaling van het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Klarna moet u over een voor online-bankieren geactiveerde bankrekening beschikken, zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

Aankoop op rekening via Klarna: Het factuurbedrag is verschuldigd 30 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur.

Klarna PayNow automatische incasso: Na een succesvolle adres- en kredietwaardigheidscontrole tijdens het bestelproces geeft u een SEPA-incassomachtiging af aan de online aanbieder Klarna wanneer u uw bestelling indient. Klarna zal u informeren over de datum van de debitering (zogenaamde prenotificatie). Na indiening van de machtiging voor automatische incasso vraagt Klarna uw bank om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. De rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden. Voor de betalingstransactie via Klarna gelden - naast onze algemene voorwaarden - de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Klarna. U ontvangt nadere informatie in het bestelproces.

Klarna kredietkaart: U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Uw kaart wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling door Klarna gedebiteerd. Er vindt geen adres- en kredietwaardigheidscontrole plaats.

Aankoop op afbetaling via Klarna: U kunt het factuurbedrag betalen in maandelijkse termijnen van ten minste 1/24 van het totale bedrag. Het bedrag van de minimumtermijn is 6,95 euro.

Factuur: Het factuurbedrag dient te worden voldaan binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur door overschrijving op onze bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om aankoop op rekening alleen na een succesvolle kredietcontrole aan te bieden. In uitzonderlijke gevallen behouden wij ons het recht om, zonder opgave van redenen, bij aankoop om 50% vooruitbetaling te vragen.

iDEAL: Als u de betaalwijze iDeal kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDeal te kunnen betalen, moet u beschikken over een Nederlandse online bankrekening die geactiveerd is voor deelname aan iDeal, de nodige legitimatie verstrekken en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Overige informatie ontvangt u tijdens de bestelling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.

6. Herroepingsrecht 

De consument heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de informatie over het herroepingsrecht. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht toegekend.

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons het eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard. U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

7. Retourneren of reclameren

U heeft als consument het recht om uw aankoop, zonder opgave van redenen, te annuleren binnen 14 dagen na ontvangst (art. 6:230o BW). Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

Het herroepingsrecht geldt alleen als de goederen in ongewijzigde staat en in onbeschadigde originele verpakking worden geretourneerd. De goederen mogen niet gebruikt of gemonteerd zijn. U hebt echter het recht de verpakking te openen en de goederen te onderzoeken voor zover dat nodig is om te beoordelen of u er tevreden mee bent. Indien de goederen meer dan noodzakelijk (om hun kenmerken en functie vast te stellen) door u zijn gebruikt en zich in een aanzienlijk gewijzigde staat bevinden dan wanneer deze aan u werden geleverd, behoudt DPJ zich het recht een waardeverminderingsbedrag in rekening te brengen.

Gelieve er ook nota van te nemen dat speciaal bestelde goederen niet onder het herroepingsrecht vallen.

Als uw artikel niet onder het herroepingsrecht valt en/of niet door ons is geaccepteerd voor terugzending, nemen wij contact met u op voor een nieuwe bezorgpoging van uw bestelling. In dit soort gevallen worden opnieuw 20 Euro retourkosten en nieuwe verzendkosten in rekening gebracht

Reclamaties bij fabricagefouten

Overeenkomstig met de wettelijke garantie heeft een consument het recht om een klacht in te dienen bij fabricagefouten. Het recht op reclamatie geldt voor oorspronkelijke gebreken, DPJ is derhalve niet verantwoordelijk voor gebreken aan de goederen die zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldig gebruik of waarbij de gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd, of waarbij de onderhoudsinstructies voor de gebruiker niet zijn opgevolgd. Klachten over zichtbare gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking of binnen een redelijke termijn worden ingediend, echter uiterlijk binnen 6 maanden. De bijgevoegde verpakking moet worden bewaard. Wanneer het product ouder is dan 6 maanden, kan de klant enkel een beroep op de wettelijke garantie doen, wanneer deze kan aantonen dat het gebrek aan conformiteit aan het product ligt en dus niet is veroorzaakt (al dan niet opzettelijk) door de klant zelf.

Zakelijke klanten

Zakelijke klanten moeten onmiddellijk, maar uiterlijk binnen zes (6) dagen na de datum waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, een klacht indienen over gebreken. De bijgevoegde verpakking moet worden bewaard. Het recht op reclamatie geldt voor oorspronkelijke gebreken; DPJ is derhalve niet aansprakelijk voor gebreken aan de goederen die het gevolg zijn van onzorgvuldige behandeling of wanneer de gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd, of wanneer de onderhoudsinstructies niet zijn opgevolgd.

Indien u een product wilt reclameren

Indien u een reclamatie wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Om de afhandeling te vergemakkelijken en de zaak te bespoedigen, verzoeken wij u het volgende mee te delen: uw naam en contactgegevens, het ontvangst-/bestelnummer, het artikel in kwestie, foto's van het defect en een korte beschrijving.

Specifieke bepalingen inzake aansprakelijkheid en kosten van retourzendingen

Let op: voor alle retourzendingen, zoals bijvoorbeeld het uitoefenen van het herroepingsrecht, bent u als de terugsturende klant verantwoordelijk voor de producten totdat wij de producten hebben ontvangen. Dit betekent dat u als klant verantwoordelijk bent voor eventuele schade die ontstaat, bijvoorbeeld tijdens het retourtransport. In geval van retourzending bent u als koper verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending, die als volgt in rekening wordt gebracht:

Pallet: 70 
Pakket: 20 

Over natuurlijke materialen:

Vergeet niet dat natuurlijke materialen zoals hout, leder en metaal altijd van product tot product kunnen verschillen in uiterlijk, grootte en textuur; dit is volkomen natuurlijk. Dit omvat bijvoorbeeld adering, knoesten, kleurvariaties, textuurverschillen, marmering, markeringen en littekens in natuurlijk leder, enzovoort. Deze natuurlijke variaties zijn kenmerken die veel merken en ontwerpers hebben willen behouden of versterken als onderdeel van het ontwerp. Zij vormen derhalve geen geldige grond voor een klacht. Om ervoor te zorgen dat natuurlijke materialen na verloop van tijd hun goede kwaliteit behouden, moeten de bij de aankoop en op de website verstrekte onderhoudsinstructies worden opgevolgd.

8. Schade tijdens bezorging

Deze bepaling is van toepassing op consumenten:

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

9. Garanties 

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

Klantenservice: Onze klantenservice is bereikbaar tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag via info-nl@dpj-workspace.com of via de chatfunctie op onze website (uitgezonderd feestdagen).

10. Aansprakelijkheid 

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

  • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
  • Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
  • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het ontstaan in de regel moet worden voorzien.

11. Eigendomsvoorbehoud 

Voor al onze producten geldt dat ze het eigendom van DPJ Svenska AB blijven, tot deze volledig aan ons zijn betaald

12. Gedragscode 

Wij hebben ons aan de Trusted Shops gedragscodes onderworpen. Meer informatie hierover vindt u via onderstaande link.

Gedragscodes

13. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

14. Slotbepalingen 

Voor bedrijven is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien u handelaar bent in de zin van het Burgerlijk Wetboek, publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.

Algemene voorwaarden opgesteld met de juridische redactie van Trusted Shops in samenwerking met Föhlisch Advocaten.

Bij DPJ vindt u kantoormeubilair voor de moderne werkplek.

DPJ Workspace levert meubilair voor zowel kleine als grote zakelijke projecten, en natuurlijk helpen wij u ook als particulier. Wij leveren altijd professionele interieurs voor alle kantooromgevingen met ten minste 5 jaar garantie.

In onze online winkel vindt u een selectie van de meest gangbare kantoormeubelen - Bent u op zoek naar een specifiek merk, een andere kleur of een ander materiaal, neem dan contact met ons op en wij helpen u graag persoonlijk verder!

Een selectie van onze klanten

Microsoft
Carlsberg
Daniel Wellington
Google
Eton
Sony Music